Mesafeli Ön Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

 

1.1. SATICI

ADI/UNVANI: EMİR OKUMUŞ
ADRES: YILDIRIM MAH. KURTULUS CAD. NO: 147 C IÇ KAPI NO: 1
YILDIRIM/ BURSA
EPOSTA: [email protected]
TEL: +90 507 166 48 27

* Tüm tüketici talep ve şikayetleri yukarıda belirtilen irtibat bilgileri kullanılarak SATICI’ya iletilebilecektir.

 

1.2. ALICI

Ad / Soyad / Ünvan: {%name%} {%lastname%}

TC Kimlik No:  {%tckNo%}

Adres: {%address%} , {%semt1%} / {%sehir1%}

Telefon: {%ceptel%}

E-Posta:                {%email%}

 

 

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni

Satıcı: Emir Okumuş

 

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi

İnternet Sitesi: SATICI’ya ait https://harmonioptik.com adlı internet sitesini

Taraf / Taraflar: SATICI ve ALICI ayrı ayrı / birlikte

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni

Ürün veya Ürünler: Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler'i

 

3.KONU

 

İşbu Sözleşme'nin konusu, ALICI'nın İnternet Sitesi'nden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme'nin işbu maddesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen Ürünler'in ALICI'ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 

4. ÜRÜN, ÜRÜN FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

 

Ürün Bilgileri: {%SEPET_BILGILERI%}

Toplam Tutar: {%toplamTutarTL%}

Ödeme (Tahsitat) Bilgileri: {%odemeTipi%}

              

Teslimat Bilgileri

Ad / Soyad / Ünvan: {%name%} {%lastname%}

Adres    : {%address%} , {%semt1%} / {%sehir1%}

Telefon:   {%ceptel%}

E-Posta:                {%email%}

 

Fatura Bilgileri

Adı, Soyadı / Unvanı: {%firmaUnvani%}

Adres:   {%address2%} , {%semt2%} / {%sehir2%}

Telefon:   {%ceptel%}

E-Posta:                {%email%}

 

 

5. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

ALICI, işbu Sözleşme'nin İnternet Sitesi'nde onaylanması ile ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, gerek sipariş bilgilerini gerekse İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki aşağıda yer verilen hususlara ilişkin tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

1.           SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileriÜrünler'in İnternet Sitesi'nden satın alınması sırasında yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin yöntemler

2.           SATICI tarafından ALICI'nın bilgilerine ilişkin uygulanan gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, Taraflar'ın bu konudaki hakları ve haklarını kullanım usulleri

3.           Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları

4.           Sözleşme konusu Ürünler'e ilişkin SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri ile Ürünler'in temel özellikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel)

5.           Ürünlerin ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler

6.           Ürünler ile ilgili ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar'ın hak ve yükümlülükleri

7.           ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler

8.           ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği

9.         Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün, cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde; ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği

10.         Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar

11.         Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulmasından sonra, ALICI'ya elektronik posta ile gönderileceği ve ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile kendi nezdinde Sözleşme'yi saklayabileceği

12.         Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği

 

 

6. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

6.1 Sözleşme konusu Ürün/Ürünler'in teslimatı kargo firması aracılığıyla SATICI tarafından ALICI'nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslimat masrafı ALICI'ya aittir. Teslimat masrafı Ürün/Ürünler'in tüm vergiler dahil toplam tutarına eklenmektedir. SATICI, İnternet Sitesi'nde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya ait olacaktır.

 

6.2 Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo firmasında beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

6.3 Teslimat, stokun müsait olması ve Ürün bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla; ALICI'nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu Sözleşme'de belirttiği adrese en kısa sürede yapılacaktır. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemeyecek ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. SATICI'nın bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir.

 

6.4 Sözleşme konusu Ürün/Ürünler'in stokta bulunmaması halinde; SATICI'nın ALICI'yı durumdan haberdar ederek, ALICI'nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 (ondört) gün içinde ALICI'ya iade edilmesi şartıyla Sözleşme konusu Ürün/Ürünler'i teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

 

6.5 SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.6 Ürün/Ürünler'in teslimatları yalnızca ALICI'nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya teslim şeklinde yapılacaktır. ALICI, siparişini verirken bildirmiş olduğu teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile, kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile Ürün teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi ALICI'ya aidiyeti belli olan yerler olması esastır.

 

6.7 SATICI tarafından, sipariş edilmeyen ürünlerin ALICI'ya teslim edildiğinin tespit edilmesi durumunda; SATICI, ALICI'ya telefon ya da elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapacaktır. Bu durumda SATICI'nın sipariş edilmeyen ürünü geri alma hakkı bulunmaktadır. ALICI, sipariş edilmediği halde kendisine teslim edilen ürünün bedelini ödeyerek kendisinde kalmasını talep edebilir. Aksi halde ALICI; bu ürünü kargo ücreti SATICI'ya ait olmak üzere kargoya vererek SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür.

 

6.8 Sözleşme konusu Ürün'ün ALICI'ya teslimi için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanarak SATICI'ya ulaştırılmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli SATICI'nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

7. ALICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1 ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ü teslim almadan önce kontrol edecek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün'ü kargo firması görevlisinden teslim almayacaktır. Aksi halde, teslim alınan Ürün'ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecek ve ALICI'nın Ürünler'in eksik ve/veya hasarlı teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmayacaktır. Teslimden sonra Ürün'ün özenle, uygun sıcaklıkta ve koşullarda korunması yükümlülüğü ALICI'ya aittir.

 

7.2 ALICI, işbu Sözleşme'de belirttiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

7.3 Ürün/Ürünler'in tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini ödememesi halinde, ALICI kendisine bu durumun bildirilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde teslim aldığı Ürün bedellerini başka bir online ödeme türü ya da kredi kartı ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

7.4 18 (onsekiz) yaşından küçükler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler harmonioptik.com üzerinden alışveriş yapamazlar.

 

 

8. SATICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

8.1 SATICI, Sözleşme konusu Ürün'ü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu Ürün, ALICI'nın sipariş sırasında ilettiği talebi ile ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

8.2 SATICI, Ürün'ün tesliminin imkânsızlaştığını düşünüyorsa, yasal 30 (otuz) günlük teslimat süresini aşmamak kaydıyla, bu durumu ALICI'ya bildirir. Bu takdirde ALICI; siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün'ün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

 

 

9. CAYMA HAKKI

 

ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ün işbu Sözleşme'nin 9. maddesinde sayılan ürünlerden olmaması şartıyla; kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ve kendisine teslim edilen Ürün'e ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

 

 

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereğince; çabuk bozulabilen ve/veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler ile tek kullanımlık ürünlerin tesliminde cayma hakkı kullanılamaz.

 

 

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

11.1 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek olan her türlü veriye ek olarak ALICI'ya ait ad, soyad, elektronik posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, kredi kartı bilgileri, mali veriler vb. bilgiler;

 

sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan işbu Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişiler tarafından süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

11.2 ALICI'lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme işlemleri ve uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

 

11.3 ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI'ya ait cihazlardan girildiğinden, ALICI tarafından korunmaları esas olup ilgisiz kişilerin erişiminin engellenmesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalar da dahil olmak üzere, gerekli tedbirlerin alınmasından ALICI sorumludur.

 

11.4 ALICI, SATICI'ya İnternet Sitesi'nde belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak, veri kullanımını/ işlenmesini ve/veya iletişimin durdurulmasını her zaman talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına gönderilmekte olan ticari elektronik iletiler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca ALICI'nın talep etmesi halinde; hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler, SATICI'nın veri kayıt sisteminden silinir veya ALICI'nın kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.

 

11.5 ALICI, kişisel verilerinin; işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi hususlarda SATICI'dan her zaman bilgi alabilir. ALICI ayrıca, kişisel verilerinin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması ihtimaline karşı bu verilerin kullanılmasına itiraz edebilir, SATICI tarafından ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararının giderilmesini SATICI'dan talep edebilir. Söz konusu talepler, SATICI tarafından, yasal süresi içinde incelenerek ALICI'ya mevzuatta öngörülen sürelerde bilgi verilecektir. Bu süre zarfında, mevzuat hükümleri gereğince; gönderilmesi gerekli her türlü ticari elektronik ileti gönderilmeye devam edilebilir, ALICI'ya ait kişisel veriler; yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişiler tarafından süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

11.6 Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın üçüncü kişilerle olan anlaşmaları hariç, tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

 

11.7 Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olup oluşabilecek her türlü ihtilaflardan ve ALICI aleyhine doğabilecek neticelerden SATICI sorumlu değildir.

 

 

12. MÜCBİR SEBEP

 

Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin imzalanması esnasında öngöremediği ve Taraflar'ın kontrolü dışında gelişerek Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini önleyecek sebepler ile aşağıda belirtilen sebepler;

 

•             harmonioptik.com üzerinden ürün satışının herhangi bir neden ile idarece durdurulması

•             Ürünler'in nakliyesini engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar

•             Olağanüstü tabiat olayları (Deprem, sel felaketi, yangın gibi tüm toplumu çok etkili bir şekilde sarsacak nitelikte olacak olağanüstü tabiat olayları)

•             Grev ve lokavtlar

•             Bulaşıcı hastalıklar

•             Ekonomiyi ve sosyal yaşamı etkileyecek şekilde fiili savaş hali, olağanüstü hal, sıkıyönetim veya genel seferberlik ilan edilmesi

nedeniyle SATICI, Sözleşme konusu Ürün/Ürünler'i süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI; siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu Ürün/Ürünler'in varsa alternatifi ile değiştirilmesi veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişin iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde, ödediği tutar iptal talebinin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ALICI'nın sipariş verirken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI'ya herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde iade edilir. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise, Ürün'ün satış fiyatına ilişkin fark ALICI’dan tahsil edilir.

 

 

13. GENEL HÜKÜMLER

 

13.1 ALICI, İnternet Sitesi'nde Sözleşme konusu Ürün'ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşme'nin kurulmasından evvel, sipariş verilen Ürünler'in özellikleri, Ürünler'in tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiği anlamına gelir.

 

13.2 ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın Sözleşme konusu Ürün'ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13.3 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün'ün ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

13.4 ALICI, İnternet Sitesi'ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

13.5 ALICI, İnternet Sitesi'ni kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'ya ait olacaktır.

 

13.6 ALICI, İnternet Sitesi'ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde, mevzuata aykırı bir amaç için kullanamaz. Ayrıca, ALICI, 3. kişilerin İnternet Sitesi'nde verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

13.7 İnternet Sitesi üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı (link) sağlanabilir. Bu bağlantılar, ALICI'ya başka internet sitelerine erişim kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

 

 

14. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

14.1 Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'nin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

 

14.2 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere parasal sınırlar aşağıdaki gibidir. Bu tutarlar her takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından arttırılır.

 

Değeri 2.320,00 TL'nin (İki Bin Üç Yüz Yirmi Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.480,00 TL'nin (Üç Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.320,00 TL- 3.480,00 TL (İki Bin Üç Yüz Türk lirası ile Üç Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.

 

SATICI: Emir Okumuş

ALICI: {%name%} {%lastname%}

TARİH: {%siparistarih%}


E BÜLTEN

Size özel fırsatlar ve kampanyalardan haberdar
olmak için lütfen e-posta adresinizi giriniz.

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı
ShopPHP | v5